Egyesület

Korábbi programjaink

2012

2012.április 20- 2013.02.28.-ig: Roma Oktatási Alap és a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozásával a tanoda fenntartásához elnyert a szervezetünk 3 millió Forintot. A programba 30 halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermeket vontunk be. Célunk ugyanaz, mint az előző tanodapályázatnál, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, készségfejlesztése, tehetséggondozása.

2012. július 01- 2013. október 30-ig a TÁMOP- 5.3.1-C-09/2-2010-0073 kódszámú, Lendület az álláskereséshez című projekt lebonyolítása folyik. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja. A programba 40 főt vontunk be. 12 fő gyümölcstermesztő, 12 fő konyhai kisegítő képzésen, a fennmaradó 16 fő pedig olyan tréningeken vesz részt, melyek képessé teszik őket az önálló munkavállalásra a nyílt munkaerőpiacon.

2011

2011- napjainkig ugyancsak az Autonómia Alapítvánnyal karöltve egy pénzügyi fejlesztő programot indítottunk el, amely az Esélykassza elnevezést viseli. A program hét településen valósul meg: Iregszemcse- 6 család, Kisvejke- 5 család, Kölesd- 5 család, Szedres-5 család, Tevel-7 család, Tolnanémedi- 5 család, Váralja- 5 család, összesen: 38 család bevonásával. A program lényege, hogy az alacsony jövedelmű háztartásokat megtakarításra ösztönözzük, és részt vegyenek egy képzési sorozaton, ahol pénzügyi tudatosságukat fejlesszük.

2011.02.01-től Családi Napközit üzemeltetünk, mivel a kiírt tanoda pályázatokra csak felső tagozatos gyermekeket lehetett bevonni, ezért szervezetünk úgy döntött, hogy családi napközi formájában, az alsó tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású gyermekeket is megszólítja, és segítséget nyújt tanulmányi előmenetelük érdekében. Jelenleg 21 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

2011. augusztus hónapban az Autonómia Alapítvánnyal, a Szociális Építőtábor Egyesület önkénteseivel a völgységben 7 roma család ingatlanján végeztünk felújítási munkákat a családok bevonásával.

2010

2010-ben Váralján, Kisvejkén és Bonyhádon a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők körében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásából izzócsere programot bonyolítottunk le. A programban összesen 79 háztartásnál cseréltük le a régi hagyományos izzókat, energiatakarékos égőkre.
2009

2009-2011.Autonómia Alapítvánnyal partnerségben lakhatási program lebonyolítása Tolna megyében. Projekt célja az alacsony jövedelmű háztartások megtakarításra ösztönzése, lakókörnyezetük javítása. A projektbe összesen 70 családot vontunk be, ebből 40 fő fejezte be sikeresen a megtakarítási időszakot és kapott az Autonómia Alapítványtól támogatást, a kitűzött felújítási cél megvalósítására.

2009.07.01.- 2011.06.30.„Máj sukar juma” (Egy szebb világ)
A projekt 24 hónapja alatt Kisvejkén és Lengyelen élő 30 fő roma felső tagozatos és középiskolás diák számára tanoda létrehozása és működtetése. A képzettségi szint növelése és sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében tantárgyi ismeretek elsajátításán túl biztosítjuk a kompetenciafejlesztést és a tanuló érdeklődési köréhez igazodó tehetséggondozást szakkörökön, identitástudatuk erdősítését szabadidős programok és klub keretében a felnőttek bevonásával.

A mentorok a bemeneti mérés alapján, egyéni fejlesztési terv szerint segíti képességeik, készségeik kibontakoztatását, iskolai eredményességük javulását, illetve a közép-és felsőfokú intézményekbe bejutást. Pályaorientációs programokat és felvételi előkészítőt szervezünk.
A projekt része a mentorok képzése, a Pedagógiai és Nevelési Program, mérési-, értékelési rendszerének, alapdokumentumainak elkészítése. A szabadidős programokkal csökkentjük a romákkal szembeni diszkriminációt, bemutattuk a cigányság kultúrájának értékeit.
2005-től

„Lépj egyet előre” című program keretében a Tolna Megyei Munkaügyi Központtal szerveztünk OKJ-s fakitermelő tanfolyamot, amelynek eredményeképpen 22 fő szerzett bizonyítványt.
Az ÁNTSZ-szel együttműködve szerveztünk 4 alkalommal egészségnevelési előadás sorozatot.
Közrend Alapítvány előadója drogprevenciós előadást tartott a cigány lakosság részére.
Élelmiszer adományprogram lebonyolítása 2 alkalommal.
Az Autonómia Alapítvány által kezdeményezett „Befektetés a jövőbe” című, a takarékosságra ösztönző program népszerűsítése, és 10 fő ügyintézésének segítése.
A Tolerancia program keretében 1 fő munkaügyi roma referens képzésének szervezése.
Bonyhádi Független Roma Egyesület által szervezett virágkötő tanfolyamon 2 fő nő részvételének biztosítása, 2 fő mentor foglakoztatásának támogatása.
A Kisebbségi Önkormányzattal közösen Roma nap szervezése és lebonyolítása a településen.
A cigány tanulók „Útravaló” ösztöndíjának és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által meghirdetett ösztöndíjak ügyintézése.
Havonta egy alkalommal konzultáció a Völgységben működő cigány civil szervezetekkel és kisebbségi önkormányzatokkal.
Cigány vállalkozások számára Mikrohitel ügyintézés.
Egyesületünk a Kisvejkei Roma Egyesülettel közösen működteti a hagyományőrző tánccsoportot 15 táncossal. Ők rendszeresen fellépnek a település és kistérség rendezvényein.
A Völgységben élő roma családok szocpol. ügyintézése, segítése.
LEADER Nyugat-Völgység Akciócsoportba roma szervezetek regisztrációjának segítése.
A helyi CKÖ –vel közösen a helyi katolikus temető lépcsőjének felújítása
25 méter betonjárda építése egy roma család házához, ahol 1 családtag kerekesszékbe kényszerült betegsége miatt.
Kulturális és szabadidős programok lebonyolítása: pl. táboroztatás, kirándulás a Csatkai Búcsúra.